Fen Bilimleri Bölümü

Dalton College Fen Bölümü; geniş düşünce ufkuna sahip, bireysel yeteneklerini geliştirebilen, inisiyatif kullanabilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime ve hıza uyum sağlayabilen öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Dalton College’da  fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır.

Fen Bilimleri’nin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerimizin devamlı değişen bir bilgi kütlesi olan bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır.

Ortaokul fen bilimleri, lise fizik, kimya ve biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıllık öğretim programı esas ve ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Ortaokul ve lise fen derslerinin işlenişi sırasında 3 temel amaç göz önünde bulundurulmaktadır: 

  • Öğrencilere fen konuları ile ilgili genel bilgi ve yasaları vermek.
  • Fen dersleri aracılığı ile öğrencilere zihinsel ve el becerilerini kazandırmak.
  •  Fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmak.

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİ HEDEFLERİ

Fen Bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmektir. Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje - performans görevlerini elektronik ortamda arkadaşları ile paylaşma olanağı bulmaktadırlar.

FİZİK DERSİ HEDEFLERİ

Fizik dersinde öğrencilerimize aşağıdaki becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız;

Problem çözme becerilerini öğrenirken; bilimsel süreci takip etme, yaratıcı düşünme, analitik ve uzamsal düşünme, veri işleme ve sayısal işlem uygulama ve üst düzey düşünme, problemi belirleme ve araştırma sürecinde çeşitli kaynaklardan bilgi toplama ve bilgileri ayıklama, hipotez kurma, bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleme.

Problemin çözümü için deney yapma ve veri toplama sürecinde uygun deney malzemelerini veya araç gereçlerini tanıma ve güvenli bir şekilde kullanma ve gerektiğinde amaca uygun olarak araç tasarlama, gözlem ve doğru ölçme yöntemlerini bulma ve kullanma. Ayrıca elde ettiği verileri düzenli bir şekilde birimleriyle kaydetme ve tablo oluşturma, grafik, istatiksel yöntemler veya hesap makinesi kullanarak analiz etme, problemin çözümü için elde ettiği verileri işleme ve yorumlama, problem sonucunun analizi sırasında oluşabilecek hatanın kaynaklarını belirleme.

Fizik ve teknolojinin doğasını anlama, fiziği tanımlama ve evrendeki olayları anlamaya yardımcı temel bilimlerden biri olduğunu fark etme, fizik biliminin sınanabilir, sorgulanabilir, doğrulanabilir, yanlışlanabilir ve delillere dayandırılabilir bir yapısının olduğunu anlama, teknolojik bir yeniliğin fizik bilimindeki bilimsel bilgilerin gelişmesine yaptığı katkıyı örneklerle açıklama ve günlük yaşamdaki problemlerin çözümünde fizik ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini anlama, bilgi kaynaklarının güvenilir ve geçerli olup olmadığını kontrol etme ve amacına uygun bilgiyi arama, bulma ve seçebilme, fizik alanında bilgiye ulaşma, geliştirme ve paylaşmada gerekli internet becerilerini geliştirme ve planlı bir şekilde bilgiyi sunma.

Fiziğe ve dünyaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirme, fizikteki gelişmeleri izleme ve değerini anlama, yaşamındaki olaylarla ilgili karar verirken gerektiğinde fizikte öğrendiklerini uygulama, fizikteki gelişmelerin günlük yaşamımızdaki uygulamalarından dolayı bu gelişmelerin çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçlarından haberdar olma, birçok meslek dalının fizik bilgisi içerdiği gerçeğinden yola çıkarak fiziğe önem verme, Ülkemizin kalkınmasında bilim ve teknolojinin önemini fark ederek bunları geliştirmek için kendini sorumlu hissetme, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları koruma, kaynakları tasarruflu kullanma ve bu konuda başkalarını uyarma.

KİMYA DERSİ HEDEFLERİ

Etrafımızda duyduğumuz, gördüğümüz, tattığımız ve dokunduğumuz her şey kimya ve kimyasalları içerir. Bu nedenle çevremizde oluşanları anlamak için kimya bilmek çok önemlidir. Kimya maddenin özelliklerini ve uğradığı değişimleri inceleyen bilim dalıdır. Kimya maddenin temel özelliklerinin anlaşılmasını ve yeni maddeler oluşturmak üzere reaksiyona girdiğinde oluşan değişimlerin açıklanmasını sağlar. Amacımız öğrencilerimizin kimyanın temel kavram ve kuramlarını tanımlamasını ve açıklamasını sağlamak. Bunu yaparken öğrencinin kimyada problem çözmek için disiplinli bir yaklaşım göstermesini, uygun ölçme yoluyla veri toplamak için gereken deneysel stratejileri tasarlarken takım çalışması becerilerini geliştirmesini, laboratuvar projelerinden elde ettiği verileri anlamlı şekilde raporlamasını, yorumlamasını ve modern teknolojinin kimyadaki keşiflere nasıl bağlı olduğunu açıklayabilmesini amaçlamaktayız.

BİYOLOJİ DERSİ HEDEFLERİ

Biyoloji canlıların yaşamını inceleyen bir bilim dalıdır – neden yaşıyorlar, nasıl yaşıyorlar, nerede yaşıyorlar, yaşamak için neye ihtiyaç duyuyorlar ve çok daha fazlası…  Çevremizde her yerde yaşam bulunuyor ve biz bunun birer parçasıdır. Pek çok yaşam formu ile dolu bir gezegende yaşadığımızı düşünmek büyüleyici ve özel bir fırsat. Dalton’da öğrenciler, çoklu seviyelerde yaşamı ve süreçlerini öğrenecekler ve bunu yaparken, etraflarında ve içlerinde var olan yaşamı daha iyi anlayacaklar.

Öğrenciler:

  • Bir bilim adamı gibi soru sorma alışkanlıklarını geliştirecek,
  • Bir bilim adamı gibi keşif uygulamaları yapabilecek,
  • Deneylerde bilimsel yöntemi kullanmayı öğrenebilecek,
  • Sorunları çözmek için mantık ve eleştirel düşünceyi kullanmayı öğrenebilecek,
  • Geniş makroskopik seviyede -Çevre Bilimi ve Ekoloji- dışa dönerek, en küçük mikroskobik seviyede – Moleküler Biyoloji ve hücresel süreçler- içe dönerek ve bu süreçler arasındaki her şeyi araştırarak yaşama dair derin bir anlayış kazanabilecek,
  • Gerçek dünyadaki gibi bilimsel araştırma yapmaya fırsat verecek projelerde yer alabileceklerdir. Bu, Türkiye’deki diğer okullardan ve yurt dışından gelen öğrenciler ile kampüs alanı dışındaki saha çalışmaları ve işbirliğini de kapsamaktadır.

Dalton’da biyoloji dersinin nihai hedefi, tüm öğrencilerin eleştirel düşünce metotlarını kullanarak, bilim adamı gibi soru sorup cevap vererek kendi dünyalarının usta araştırmacıları olmalarıdır. Bu hedefe ulaşmaları için gereken tek şey merak etmek ve sıkı çalışmak!