• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Türkçe

Dalton College, Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak 5. sınıftan başlayarak 12’ye kadar tüm sınıflarımızda Dalton Planının kazanımları,  MEB kazanımları ile harmanlanarak uygulanmaktadır. Programımızın bütününde öğrencilerimizi evrensel-entelektüel bilince sahip, sorgulayan, saygılı, ilkeli, işbirlikçi, iç motivasyonu ve öz denetimi yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede, öğrencilerimize aşağıdaki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır:

  • Yazınsal ürünlerle aktarılan Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılâplarını evrensel boyutta özümseterek geleceğe aktarmalarını sağlamak
  • Okuduklarını, görüp izlediklerini, dinlediklerini, tam ve doğru olarak anlayabilen,
  • Türk dilinin kurallarını benimseyerek ana dilini doğru ve etkili şekilde kullanabilen,
  • Düşündüklerini eksiksiz ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
  • Okumayı alışkanlık haline getirerek söz varlıklarını zenginleştirmiş,
  • Yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilen,
  • Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilen,
  • Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında eleştirel düşünme ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanmış,
  • Sanata değer vererek kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eden,
  • Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri temel hedeflerimizdir.

Türkçe Dersi İçeriği

Okulumuzda Türkçe dersleri okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi çalışmalarının tematik kitaplarla bütünleştirildiği bir program çerçevesinde yürütülür.  MEB’in sunduğu müfredat doğrultusunda hazırladığımız “tema kitapçıkları”nda yer alan nitelikli metinlerden yola çıkılarak okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi çalışmaları yapılır. Bunun yanı sıra köşe yazısı dersleriyle öğrencilerimizin yurt ve dünya gündemini, şiir dersleriyle ise sanat ve kültür gündemini takip etmeleri hedeflenir. Yapılan tüm ders içi etkinlikler, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılarak planlanır. Tema sonlarında öz değerlendirme, öğretmen değerlendirmesi vb. ölçeklerle çalışmalar değerlendirilir ve öğrencilere dönüt verilir. Öğrenciler; kendilerini ifade edebilecekleri, ürünlerini ortaya koyabilecekleri proje ve yarışmalara özendirilir. Öğrenmelerin kalıcı olması için temalarla ilişkili olarak çeşitli geziler düzenlenir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı dersinin amacı, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası iş birliği temelinde katkıda bulunmaktır. Bölüm hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimize sistemli düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek; okumayı, öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı dersleri, anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki hükümler doğrultusunda işlenir.

Bu çerçevede öğrencilerimizin;

Ana dilini doğru ve düzgün kullanan, okuduğunu anlayabilen, duygu ve düşüncelerini Türkçenin kurallarına uygun olarak akıcı, etkileyici bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilen,okumayı alışkanlık haline getirmiş,planlı, sistemli düşünme ve çalışma alışkanlığı kazanmış,yüksek kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere sahip,analitik düşünebilen, sorgulayan, çözüm üreten, metin analizi yapıp bir metni tüm özellikleri ile inceleyecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamış, edebiyatın ve sosyal bilimlerin güzel sanatlar içindeki yerini ve önemini bilen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİ YETKİN VE BAŞARILI KILMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin hem akademik hem de kültürel açıdan başarılı olmalarını sağlamak için her sınıf düzeyinde, konu bazında ve genel kapsamlı pekiştir. Bu amaçlara ulaşabilmek için derslerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre işlemekteyiz:

Öğrencilerimize sene başında verilen kitap listeleri, temalarla ilişkili olarak seçilir ve öğrencilerden seçilen kitapları belirtilen sürede okumaları istenir. Okuma sürecinin ardından öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı değerlendirme çalışmaları eşliğinde kitaplar ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencilerimizin okudukları eserleri içselleştirmeleri ve okuma heyecanı kazanmaları amacıyla yazarlarla atölyeler ve söyleşiler düzenlenir.

Türk ve dünya edebiyatının en seçkin şiirlerinin yer aldığı, konuları bütünleştirici müzik, kostüm ve aksesuarların kullanıldığı şiir şölenleri öğretmen ve velilere sunulur.

Okutulan eserin şairi ya da yazarı yaşıyorsa öğrencilerin bu şair ve yazarlarla buluşması sağlanır.

Elektronik sınıflarımızda öğrencilere sanatsal içerikli filmler izletilir. İzletilen filimler üzerinde öğrencilerin düşüncelerini söz ve yazıyla anlatmaları sağlanır.

Yazar ve şairlerle söyleşiler düzenlenir.

Kitap kampanyaları düzenlenerek kardeş okullara destek olunur.

Paneller, açık oturumlar, sempozyumlar düzenlenir. Öğrencilerin seviyesine uygun olacak şekilde belli konularda konferanslar verilir.

Öğrencilerin her konuda yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri sözlü ve yazılı anlatıma dayanan yarışmalar düzenlenir.

İlçe, il ve ülke çapındaki yarışmalara katılmaları için öğrenciler desteklenir.

Derslerde yaratıcı drama çalışmaları yaptırılır.

Derslerde eğitim teknolojisinin görsel ve işitsel araçlarından yararlanılır.

Derslerimiz ezberleme ve bilgi yükleme yöntemiyle değil, okuduğunu anlama, analiz ve sentez yapma tekniğine göre işlenir. Öğretim programları sınav sistemi doğrultusunda takip edilir.

Konular basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene giden bir sıra ile ele alınır.

Öğrencinin zihinsel ve ruhsal gelişimini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla öğrencilere projeler yaptırılır. Okulun belirlediği tarihlerde bu çalışmalar sergilenir.

Bir ünitede belirlenen kazanımlar diğer ünitelerde dersin bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilir. Sarmal yapı göz önünde bulundurulur.

Dil becerilerini geliştirmek amacıyla yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları yapılır.

Türk dilinin kullanılmasında yazım birliği sağlamak amacıyla kabul görmüş terim ve kavramlara yer verilir. Bu noktada, Türk Dil Kurumu’nun İmla (Yazım) Kılavuzu'nun son baskısı ve TDK Sözlüğü esas alınır.

Konuların işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan araç - gereçlerin yanı sıra bilgisayar, televizyon ve projeksiyon gibi araçlar ders işlenişinde etkin bir biçimde kullanılır.

Öğrencilerin yazım, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilir.

Edebiyat ve Türkçe eğitimi sınıfla sınırlı değildir. Öğrencilerin kütüphaneler, konferanslar, güncel edebiyat ve sanat dergileri, dil ve edebiyat etkinlikleri başta olmak üzere birçok kaynaktan yararlanmasına olanak sağlanır.