Eğitim Programları

Dalton College Anadolu Lisesi’nde, eğitim ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen ve bitmeyen bir süreç olduğu bilinciyle, 21. yüzyıl becerilerini içeren iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.

Okulumuzda vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda, öğrenme öğretme ortamı düzenlenir. Öğretimde geleneksel olarak devam eden standartları ve değişmezlikleri değil, sürekli değişen yaşam merkezdedir. Okul hayatın kendisi olmalıdır ilkesinden hareketle, Dalton öğrencileri geleceğin bilinmeyen dünyasına eksiksiz hazırlanır.

Dalton’da eğitimin yaşam boyu süren bir eylem olduğu farkındalığı ile en etkili öğrenmenin yaparak yaşayarak edinildiğine inanılır. Öğrenme ortamları bu doğrultuda düzenlenir. Öğrencinin doğal yapısı, bireysel farklılıkları dikkate alınır ve eğitim ve öğretimin merkezinde öğrenci yer alır. Öğrenmenin yaşantı yoluyla gerçekleşeceği inancıyla, eğitim ortamında öğrencinin zengin yaşantılar geçirmesi sağlanır, öğrencide öğrenmeye karşı ilgi uyandırarak öğretim ortamı düzenlenir.

Öğretim ortamında bilginin değeri ve edinme yolları verilmeye çalışılır, öğrenmeye ilgi duymalarına bununla da yetinmeyerek toplumsal olayları gözlemlemeye ve değerlendirmeye önem verilir. Sosyal etkinlikler, zenginleştirilmiş seçmeli dersler, öğrencilerin sosyal yaşama hazırlanmalarına, dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlar.

Öğretimde; öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine, öğrendiklerinin önceki öğrenmeleri ve farklı disiplin alanlarıyla ilişkilendirmelerine, edindikleri bilgi beceri tutum ve davranışları günlük yaşamlarına aktarabilmelerine, teknolojiyi etkili şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerine, hızlı değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilmelerine, etik kurallara uygun davranabilmelerine, öğrenmeye ve yeniliklere açık olabilmelerine önem verilir.