• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Sosyal Bilimler Bölümü

Sosyal Bilimler Zümresi Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe derslerinden oluşmaktadır.

Okulumuzda Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler derslerinin temel amacı; Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, ‘demokrasi’ ve ‘barış’ kavramlarını içselleştirmiş, yaşadığı ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında severek rol alabilecek, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu temel amaçla birlikte Sosyal Bilimler Bölümü içinde yer alan T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, vatandaşlık, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi derslerle öğrencilerimize hak ve sorumluluklarını bilme, çevreye duyarlı olma, kişilik gelişimini, insan ilişkilerini, vatandaş olma sorumluluklarını değişim ve yaşamla başa çıkma yolları ile küresel bilgi birikimini kazanma ve kullanma tutum ve becerilerini geliştirmeyi, öğrendiği bilgiyi etkin ve çeşitli biçimlerde kullanma, araştırma yapma, özgür düşünme, eleştirel bakabilme, sorgulama, temel toplumsal değerleri içselleştirme, hoşgörülü olabilme gibi bilgi ve becerileri de kazandırmayı hedefler.

Ders İçeriği

Bölüm hedeflerimiz doğrultusunda okulumuzdaki eğitim stratejimiz; öğrencinin merkezde olduğu, öğretmenin ise “aktarıcı öğretmen” olmaktan çok bilgiye ulaştıran bir “rehber öğretmen” olması gerektiği gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir. Sosyal bilgiler dersi işlenirken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi benimsenir. Çalışılan dönemin değerleri, dönemin bilgisi ve düşünce dünyası göz önünde bulundurulur, incelenen olay ve olguların günümüze olan etkisi her boyutuyla irdelenir. Her çalışma; değişim ve süreklilik, benzerlik ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar doğrultusunda incelenir. Konuların somutlaştırılmasında tarihî tablolardan, kartpostallardan, resimlerden, fotoğraflardan, videolardan, filmlerden, haritalardan, atlaslardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılır.

Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir. Bunun yanı sıra görsel ve işitsel öğrenmeyi kolaylaştıran bilgisayar teknolojilerinin sunduğu imkânlar, en yetkin biçimde kullanılır. Yapılandırmacı eğitim modeliyle derslerin aktif geçmesi sağlanırken il içi ve il dışı gezilerle de “tarih, çevre, doğa, kültür bilinci ”pekiştirilir. Öğrenmelerin sonunda sadece sonuca dayalı klasik ölçme değerlendirme araçlarına (yazılı sınavlar, testler) değil, süreç ölçmeye dayalı yöntem ve tekniklere de yer verilmektedir. 

Sosyal bilgiler programının sonunda öğrencilerimiz:

  • Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilen, bu   değerlerin korunması ve geliştirilmesinde aktif rol oynayan,
  • Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullanabilen,
  • Geçmişi yorumlayarak günü algılayabilen ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurabilen,
  • Evrensel değerlere saygı duyarak dünyadaki farklılıkları hoşgörüyle karşılayabilen,
  • Düşünen, tartışan, sorgulayan, özgür seçim yapıp karar verebilen, 
  • Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilen,
  • Çevresinde yaşanan olaylara duyarlılık gösteren bireyler olarak yetişeceklerdir.