• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Felsefesi

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle; öğrenmeyi öğrenmek, disiplinlerarasılık, takım çalışması, yaratıcılık ve ideali aramak kavramları felsefemizin vazgeçilmezidir.

Okulumuzda günümüzün uluslararası ve küresel dünyasında rekabetçi ve yetkin bir konuma ulaşabilmek için ; Yeni ve öncü bilgiyi bulmak, yaratmak, geliştirmek ve bilgiyi beceriye dönüştürmek için aralıksız akademik çalışmalar yapılmaktadır.

Dalton College; bunu başarabilecek kaynakları ve bilimsel gücünü daha da geliştirerek eğitimde ideali arama ve insanlığa yeni bilgiler sunma yolunda değişime ve yeniliğe her zaman açık olacaktır.

Yaratıcı düşünce, yenilikçi yaklaşım ve girişimleri özendiren akılcılık; Uluslararası işbirliğine açık, uluslararası katkılar yaratan, geçmişine saygılı bir ulusalcılık; Bilimselliği, değişmeyen dünya görüşü olarak benimsemek eğitimsel sorumluluklarımızdır.

Kurum olarak en küçük gruptan en büyük gruba kadar öğrencilerimizi karar alabilen ve aldığı kararları yerine getirebilen öğrenciler olarak yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek hedefimizdir.

Kurumumuzda uygulanan eğitim programı öğrencilerimizin yaş, gelişim özellikleri, öğrenme hızı, ilgi ve gereksinimleri gibi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı temel prensipleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Programımızda öğrencilerimizin aktif olmalarının yanı sıra araştıran, sorgulayan, duyarlı, bilgili, dönüşümlü düşünen, risk alan, prensipli, açık fikirli, dengeli, öz güvenli bireyler olması hedeflenir.

Fen Etkinlikleri

Yaş düzeylerine göre düzenlenmiş esnek bir fen programı uygulanır. Fen etkinlikleriyle öğrencilerimizin, grafik çizimi ve grafikleri yorumlayabilme, laboratuvar kullanımı gibi becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Bunun yanı sıra fen bilimlerine ilgi duyarak bağımsız düşünme becerisi kazanmaları da sağlanır.

Program içerisinde yer alan ünitelerle öğrencilerin her yıl farklı konular hakkında yaparak yaşayarak bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.

Matematik Etkinlikleri

Matematikle ilgili çalışmalarda küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak oluşturulan etkinlikler uygulanır.

Türkçe Etkinlikleri

Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinlikleri öğrencilerimizin Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlamasını ve kullanmasını, dinleme becerileri kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve doğru şekilde sözcükler üretebilmesini sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan programda erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi sağlanırken kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmeleri desteklenir ve kütüphane etkinlikleriyle kitap sevgisi aşılanır.

Oyun Etkinlikleri

Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için günlük eğitim programı kapsamında farklı türlerde oyunlara yer verilmektedir.

Oyun etkinliklerimiz; öğrencilerimizin kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda oynadıkları serbest oyun etkinlikleri, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşur. Bunların yanı sıra yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri ve çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla planlanmış yapılandırılmış oyun etkinliklerine de tüm yaş gruplarının eğitim programında yer verilmektedir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.

Görsel ve işitsel algı çalışmaları, dikkat ve hafıza çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, duyu eğitimi çalışmaları, nefes ve ritim çalışmaları öğrencilerin yaş düzeylerine göre hazırlanan eğitim programı içerisinde yer almaktadır.

Alan Gezileri ve Okul İçi Etkinlikler

Alan gezileri; çocukların araştırma, problem çözme, olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.

Okul içi etkinlikler, öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına göre farklı öğrenme fırsatları okul içerisinde sunulmakta ve aktif katılımları sağlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin araştırma planlama, veri toplama ve analiz etme, araştırma sonuçlarını yorumlama, araştırma sonuçlarını paylaşma gibi birçok beceri gelişimini amaçladığımız düşünme becerileri etkinlikleri ve demokratik bir toplumun oluşabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak için demokrasi etkinlikleri programımızın içinde yer almaktadır.